5th Grade:

  • Alex Aikman Chechik
  • Yelee Kim
  • John Moszczynski (CES)
  • Donna Neal
  • LaCreacia Porchia
  • Heather Simson (CES)