Skip to main content

Phân Tích Ranh Giới

Vào ngày 8 tháng Một năm 2019, Hội đồng Giáo dục (Hội đồng) đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Giám thị sử dụng các chuyên gia tư vấn bên ngoài để tiến hành việc xem lại và phân tích kỹ lưỡng về cách nào các trường học hiện tại và trong vùng ranh giới hỗ trợ hoặc cản trở việc sử dụng các cơ sở trường học một cách hiệu quả trong quận Montgomery. Hội đồng đang thu thập ý kiến từ cộng đồng về nội dung  công việc dành cho các chuyên gia tư vấn, khảo sát ranh giới trường học và vùng ranh giới, và làm thế nào các  chuyên gia tư vấn sẽ tập trung nỗ lực và phân tích của họ. (Xin lưu ý: Không có đề nghị ranh giới nào đang được cứu xét Mục đích của phiên điều trần là để thu thập ý kiến phê bình để thông báo công việc của các chuyên gia tư vấn.)
Đứng trên phương diệc thủ tục làm việc, một Yêu cầu cho Đề Án sẽ được ban hành để tuyển chọn các chuyên gia tư vấn bên ngoài để xúc tiến công việc  phân tích này. Các xem xét lại của chuyên gia tư vấn không phải là một nghiên cứu ranh giới cho các thay đổi việc đặc biệt trường. Các chuyên gia tư vấn sẽ đưa ra báo cáo cuối cùng về các dữ kiện họ tìm được và lựa chọn cho Hội đồng quản trị vào mùa xuân năm 2020. Sau khi nhận được các phân tích của cảc chuyên gia, Hội đồng sẽ xác định các bước tiếp theo. Bất kỳ quy trình làm việc nào trong tương lai sẽ tiếp tục dựa trên bốn yếu tố được thiết lập trong Chính sách của Hội Đồng  FAA  , Kế hoạch Cơ sở Giáo dục, để xem xét trong việc xác định ranh giới cho phân công học sinh. Bốn yếu tố đó là: nhân khẩu học của dân số sinh viên; vị trí địa lý của cộng đồng với trường học; ổn định bài tập theo thời gian; và số học sinh ghi danh và sức chứa của trường.
Xem cuộc Thảo luận Đánh giá Ranh giới của Hội đồng Giáo dục từ ngày 7 tháng Ba năm 2019
 Liên kết video   hoặc nhấp vào hình ảnh

Đọc Nghị quyết

 Khảo sát ranh giới được nghiên cứu để sửa đổi chính sách FAA, Kế hoạch Cơ sở Giáo dục cho phù hợp.

Ngày cho các buổi thảo luận của cộng đồng sắp tới
 (Tất cả buổi họp từ 7:00 đến 9:00 tối)

Ngày 4 tháng Tư: Trường Quince Orchard High School, 15800 Quince Orchard Road Gaithersburg, MD 20878
Ngày 10 tháng Tư: Trường John F. Kennedy High School 1901 Randolph Road Silver Spring, MD 20902
Ngày 11 tháng Tư: Earle B. Wood Middle School 14615 Bauer Drive Rockville, MD 20853
Ngày 23 tháng Tư: Trường Walter Johnson High School 6400 Rock Spring Dr. Bethesda, MD 20814
 Gửi RSVP giử chỗ cho bất kỳ chương trình  nào