Skip to main content

Sẵn Sàng cho Đại Học và Nghề Nghiệp cho các học sinh

Khảo Sát các Chọn Lựa


Thu Nhận vào các Chương Trình MCPS

Một số các chương trình đặc biệt thường có tại trường học địa phương của các em. Hay em có thể chọn tham gia một chương trình khu vực hay toàn quận. Quy trình nộp đơn và thu nhận thay đổi theo từng chương trình. Xem các loại chương trình dưới đây để xác định xem chương trình chọn lựa của em có một yêu cầu về khu vực hay về nộp đơn hay không.

Nộp đơn

Một chương trình phải cạnh tranh với một số chỗ giới hạn, đòi hỏi học sinh phải điền một đơn xin và hội đủ các tiêu chuẩn thu nhận cụ thể. Điều này có thể bao gồm một thơ viết xin nhập học hay nạp tập hồ sơ cá nhân. Một số chương trình nhận đơn toàn quận, trong khi các chương trình nhận đơn từ học sinh ở các khu vực chỉ định của quận.

Choice/Consortia

Học sinh có thể chọn một trong nhiều trường trong khu vực địa lý cụ thể, mỗi trường cung cấp những giáo trình đặc biệt liên quan đến một chủ đề hay lãnh vực nghề nghiệp riêng. Học sinh phải nạp một đơn xác định trường học theo nguyện vọng của mình. Trong khi phần lớn học sinh đạt được chọn lựa đầu tiên của mình, điều này không được bảo đảm.

Middle School Magnet Consortium (MSMC) nhận những đơn chọn lựa từ các học sinh trong toàn quận. Học sinh sống trong phạm vi MSMC được bảo đảm một chỗ ngồi tại một trong ba trường trung học cấp II magnet.

Địa phương

Mỗi trường MCPS cung cấp một chương trình giảng dạy toàn diện để thách thức và đáp ứng các nhu cầu của mọi học sinh. Một số các trường cũng cung cấp các chương trình đặc biệt cho các học sinh đang học tại trường. Các trường này được gọi "trường địa phương" và chỉ có cho các học sinh được chỉ định cho trường địa phương ấy.

Liên lạc với trường địa phương của em để biết chi tiết hay xem trang mạng trường học của em.

Khu vực

Có theo đăng ký cho các học sinh trong một khu vực địa lý rõ ràng của quận Liên lạc với từng trường để biết chi tiết.

Xổ Số cho Chương Trình Tẩm Nhập Ngoại Ngữ

Xổ số có thể được tổ chức để xác định việc thu nhận vào học chương trình tẩm nhập ngoại ngữ cho các học sinh mẫu giáo hay Lớp 1 nếu các yêu cầu vượt quá khả năng thu nhận của chương trình. Việc thu nhận cho mọi cấp lớp khác được xác định theo khả năng thông thạo ngôn ngữ và số chỗ có sẵn. Liên lạc với mỗi trường để biết về các chương trình tẩm nhập ngoại ngữ của họ.

Để có thêm thông tin về các chương trình đặc biệt, hãy tải xuống Options Adobe PDF icon square, một hướng dẫn về các chương trình toàn quận.


Trường Tiểu Học

Trung Học Cấp II

Trung Học Cấp III

^ Trở Lại Đầu Trang