Skip to main content

Sẵn Sàng cho Nghề Nghiệp cho các học sinh


Khảo Sát các Kế Hoạch Trung Học Cấp III

Chọn một nghề nghiệp từ danh sách dưới đây để tìm một kế hoạch trung học cấp III, trường nào cung cấp kế hoạch ấy, và chứng chỉ hay tín chỉ đại học nào em sẽ nhận được khi hoàn tất chương trình.

nghiên cứu đại học

Nghiên Cứu và Phát Triển Đại Học/Nghề Nghiệp

sự phát triển của trẻ em

Giáo Dục, Đào Tạo, và Nghiên Cứu Trẻ Em

học sinh

Kỹ Thuật, Nghiên Cứu Khoa Học, và Công Nghệ Chế Tạo

kỹ thuật

Môi Trường, Tài Nguyên Canh Nông và Thiên Nhiên

luật pháp

Luật Pháp, Công Quyền, An Toàn Công Cộng, và Hành Chánh

jrotc

Quân Đoàn Huấn Luyện Sĩ Quan Trừ Bị Trẻ Tuổi (JROTC)

tập sự nội trú

Chương trình tập sự nội trú

Edison

Edison High School